Lepingu näidis

Äriruumi üürileping (NÄIDIS)

Leping jõustub, kui kõik osapooled on lepingu digitaalselt allkirjastanud.


ÜÜRILEANDJA
Nimi:
Registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:
Esindaja:

ÜÜRNIK
Nimi:
Registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:
E-post arvete saatmiseks:
Esindaja:

KÄENDAJA
Kui üürniku vanus lepingu sõlmimisel on alla 20 aasta või üle 80 aasta, on vajalik üürilepingu käendaja.
Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood / sünniaeg:
Aadress:
Telefon:
E-post:

 

1. LEPINGU OBJEKT

1.1 Lepinguga annab Üürileandja Üürnikule tasu eest kasutada äriruumid, asukohaga ... (edaspidi nimetatud Hoone), üldpinnaga ... (edaspidi nimetatud Äriruumid ). Äriruumid paiknevad Hoone ... korrusel ning täpne paiknemine Hoones on tähistatud Lepingule lisatud plaanil ruum ...

 

2. ÄRIRUUMIDE KASUTAMINE

2.1 Äriruumid antakse Üürnikule kasutada järgmisel otstarbel: ....

2.2 Üürileandja annab Äriruumid Üürnikule üle ... eeldusel, et Üürnik on täies ulatuses tasunud Lepingus nimetatud Üüriettemaksu, Lepingutasu ja Tagatisraha. Äriruumide Üürnikule üleandmise kohta koostavad Pooled mõlemapoolselt allkirjastamisele kuuluva üleandmise-vastuvõtmise akti, milles fikseeritakse Äriruumide seisukord ja mõõdikute näidud. Üleandmise-vastuvõtmise akt moodustab peale selle Poolte poolt allkirjastamist käesoleva Lepingu lahutamatu lisa. Akti allkirjastamisega kinnitab Üürnik, et on enne Lepingu sõlmimist teadlik Hoone ja Äriruumide seisukorrast ja nende tehnilisest varustatusest, samuti olemasolevast ruumijaotusest, ning et Äriruumid on Lepingule ja Üürniku poolt esitatud tingimustele vastavad ning et Üürnikul puuduvad Äriruumide ja Hoone suhtes aktis otseselt nimetamata nõuded ja vastuväited. Ühtlasi loetakse Üürnik akti allkirjastamisega loobunuks kõikidest nõuetest tugineda Äriruumide ja Hoone osas Lepingu tingimustele mittevastavustele.

2.3 Üürnikul ei ole õigust keelduda Äriruumide üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest või Äriruumide valduse vastuvõtmisest, kui ei esine asjaolusid, mis oluliselt takistaksid sihtotstarbelist Äriruumide kasutamist. Kui Üürnik keeldub õigustamatult Äriruumide vastuvõtmisest ja/või üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, loetakse Äriruumid Üürniku poolt vastu võetuks ja Lepingu järgsete maksete tasumise kohustus algab arvates päevast, mil vastavalt Lepingule Üürnik pidi Äriruumide valduse vastu võtma.

2.4 Juhul, kui pärast Lepingu sõlmimist selgub, et Äriruumide tegelik pindala erineb Lepingus sätestatud pindalast, lähtuvad Pooled edaspidi Äriruumide tegelikust pindalast, kuid enammakstud või vähemmakstud Üür ja/või suurema või väiksema pindala põhiselt makstud Kõrvalkulud ei kuulu tasaarvestamisele/tagastamisele ega juurde maksmisele ega mis tahes muul viisil hüvitamisele.

2.5 Kui Üürnik soovib teostada Äriruumides täiendavaid sise-arhitektuurseid muudatusi ja ümberehitusi, siis nende muudatuste täpne sisu- ja teostamise ajakava ning muud seonduvad tingimused lepitakse Poolte vahel kirjalikult kokku eraldi. Juhul kui käesolevas punktis märgitud muudatused ja ümberehitused nõuavad Üürileandja poolt rahalisi investeeringuid, on Üürileandjal õigus nõuda Üüri tõstmist. Üüri muutmine vormistatakse käesoleva Lepingu lisana. Juhul kui Pooled ei saavuta kokkulepet Üüri tõstmise osas, vabaneb Üürileandja kohustusest teostada Üürniku tellimuse alusel Äriruumides sise-arhitektuurseid muudatusi ja ümberehitusi. Kõik ümberehitusega seotud kulud kannab üürnik. Enne üürilepingu lõppu peab üürnik taastame lepingualgse olukorra, kui ei ole üürileandjaga kirjalikult kokku lepitud teisiti.

2.6 Üürileandja ei vastuta Üürniku tegeliku tegevuse eest Äriruumides. Üürnik hangib ja hoiab Lepingu kehtivuse jooksul kehtivana kõik load, mis on vajalikud Äriruumide sisseseadmiseks ja kasutamiseks Üürniku äritegevuse eesmärgil. Üürnik on kohustatud kõik sellised load omal kulul hankima ning kandma kõiki muid riske, kulusid ja kahjusid seoses oma majandustegevusega Äriruumides, sh seonduvalt tuleohutusalaste, tööõigusalaste, sanitaarnõuete, kauplemisnõuete, reklaamialaste nõuete ja muude õigusaktide nõuetega.
Samuti kohustub Üürnik tagama võimukandjate poolt tehtavate mis tahes ettekirjutuste täitmise. Üürileandja ei ole kohustatud tegema mingeid jõupingutusi või võtma endale kohustusi Üürniku ees seoses viidatud lubade hankimisega ega vastuta selle eest, kui Hoone või Äriruumide või nende dokumentatsioon ei vasta Üürniku majandustegevusele kehtestatud või Üürniku kindlustuslepingu kehtivuse eelduseks olevatele nõuetele.

2.7 Kui vastavalt Lepingule antakse koos äriruumidega Üürniku kasutusse ka Üürileandja vara, antakse see "nii nagu on" seisukorras ning Üürileandja ei vastuta selle vara tehnilise seisukorra, nõuetele vastavuse, töökorrasoleku vms eest. Üürnikul puudub õigus kasutada Üürileandja vastu mis tahes õiguskaitsevahendeid seoses eelnimetatud Üürileandja varaga. Üürnikul on õigus Üürileandja vara kasutada ainult selle paiknevuse asukohas ja üksnes Äriruumide sihtotstarbe kohaseks tegevuseks. Üürnik ei või Üürileandja vara nende paiknevuse asukohast eemaldada ega neid kolmanda isiku kasutusse anda ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

2.8 Pooled on kokku leppinud, et mis tahes ettenägematud või ettenähtavad muutused Eesti või maailma majanduses (sh majanduskliimas), hinna või valuuta muutused, Üürniku majandustegevuse muutused, samuti Üürniku vajaduste muutumine seoses Äriruumidega või ükskõik millised muud Üürnikust tulenevad põhjused või lepinguliste alusasjaolude muutumine on Üürniku riisiko ja Üürnikul ei ole eeltoodule tuginedes õigust nõuda Lepingu muutmist ega seda üles öelda või sellest taganeda.

2.9 Pooled on kokku leppinud, et Üürileandja ei kompenseeri Üürnikule ühtegi Üürniku poolt Äriruumidele tehtud parendust, ei Lepingu kehtivuse ajal ega ka pärast Lepingu lõppemist või Lepingust taganemist või ülesütlemist mis tahes alusel, sealhulgas selliseid parendusi, mis oluliselt tõstavad Äriruumide väärtust, välja arvatud, kui Pooled on kompenseerimises eraldi kirjalikult kokku leppinud.

 

3. ÜÜR

3.1 Üürnik tasub Äriruumide kasutamise eest Üürileandjale üüri ... eurot kuus (edaspidi nimetatud Üür). Üürile lisandub käibemaks ning Üürieandja kinnitab käesolevaga, et ta on Maksu- ja Tolliametit teavitanud vabatahtliku käibemaksu lisamisest Äriruumide Üürile.

3.2 Üürnik on kohustatud maksma Üüri jooksva kuu eest, eelmise kalendrikuu 17. kuupäevaks.

3.3 Üüri summat korrigeeritakse iga aasta vastavalt THI (tarbiahinnaindeksi) muutusele. Korrigeerimise aluseks on THI period 01. jaanuar kuni 31. detsember. Muudatus üürihinnas tehakse 01. veebruaril igal aastal. Esimene üürihinna korrigeerimine toimub ....

3.4 Üürileandja ja Üürnik on kokku leppinud, et kuni ... on üürihind ... eurot, pluss käibemaks.

 

4. KÕRVALKULUD

4.1 Lisaks Üürile tasub Üürnik Üürileandjale igakuiselt Äriruumide ja Hoone kasutamisega seotud kõrvalkulude ja lisateenuste eest (edaspidi Kõrvalkulud). Kõrvalkulude arvestus ja tasumise kohustus algab Äriruumide Üürnikule üleandmisest.

4.2 Üürnik on kohustatud maksma eelmise kuu Kõrvalkulude eest järgneva kuu 17. kuupäevaks.

4.3 Muuhulgas, kuid mitte ainult, on sellisteks Kõrvalkuludeks elektrienergia, s.h. üldelekter, prügivedu, vesi (otsene ja kaudne) ja kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, Hoone üldkasutatavate ruumide hoolduskoristus ja puhastus, kinnistu korrashoid, s.h. välikoristus, lumevedu, lumekoristus, muru niitmine jms., Hoone üldvalve, maamaks, Hoone kindlustus ja/või Üürileandja vastutuskindlustus, käidukorraldus, haldustasu ja tehnoseadmete hooldus.

4.4 Teenuste eest, mille osas Üürnik sõlmib otse lepingud teenuse osutajaga (nt sideteenused, äriruumide valve jms), tasub Üürnik otse teenuse osutajale. Muus osas esitab Üürileandja Üürnikule Kõrvalkulude eest arve vastavalt Lepingus toodud regulatsioonile.

4.5 Kõrvalkulude suurus võib muutuda, kui vastava teenuse hinnad või tariifid või maksed muutuvad vastava teenuse osutaja otsusel (või muu tahteavalduse alusel) või vastavalt õigusaktidele. Uusi hindu või tariife arvestatakse alates päevast, mil teenuse hind või tariif teenuse osutaja otsuse (või muu tahteavalduse) või õigusakti alusel muutus. Kõrvalkulude suuruse muutumisest ei pea Üürileandja Üürnikule ette teatama.

 

5. ÜÜRI JA KÕRVALKULUDE TASUMINE

5.1 Üürileandja peab esitama Lepingust tulenevate tasude arved Üürnikule hiljemalt 3 tööpäeva enne vastavat maksetähtpäeva. Arved saadetakse elektroonselt Lepingu alguses märgitud Üürniku e-posti aadressile.

5.2 Juhul, kui Üürileandja poolt esitatavad arved ei ole saabunud Lepingus sätestatud tähtpäevaks, teavitab Üürnik kohe sellest Üürileandjat. Üürileandja saadab seejärel Üürnikule arve koopia e-posti teel ja Üürnik tasub arve vastavalt sellele koopiale. Juhul, kui Üürnik ei teavita Üürileandjat nõutud aja jooksul arve mittesaamisest, kaotab Üürnik õiguse esitada Üürileandjale vastuväiteid või nõudeid seoses arve mitteesitamisega ja lisaks kaotab Üürnik õiguse esitada vastuväiteid viivisega seoses. Üürnik peab tasuma viiviseid vastavalt lepingule.

5.3 Üürnik maksab Lepingust tulenevaid makseid täies ulatuses ilma mahaarvamisi tegemata ka aja eest, mil ta ei kasutanud üürile antud ruume temast endast sõltuvatel asjaoludel.

5.4 Juhul, kui Üürnik ei ole täies ulatuses tasunud Üüri või muid Lepingu järgseid tasumisele kuuluvaid makseid või võlgnevuselt tasumisele kuuluvat viivist 20 päeva jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast arvates ja ei tee seda ka täiendava 10 päevase tähtaja jooksul, vaatamata Üürileandja ükskõik millises vormis (sh e-posti teel) saadetud meeldetuletusele, lõpeb Käesolev leping automaatselt. Peale seda on üürnikul äripinna vabastamiseks aega 5 tööpäeva. Kui üürniku võlgnevus on ületanud 40 päeva sisestatakse Üürniku võlgnevus maksehäirete registrisse.

5.5 Üürileandja ei arvesta ega tasu mis tahes Üürniku poolt tehtud Üüri või muude Lepingu järgsete maksete enammaksetelt intressi.

5.6 Üürniku Lepingust tulenevate võlgnevuste tasumisel loeb Üürileandja võlgnevused tasutuks järgnevas järjekorras: esmalt - viivis, teiseks - leppetrahvid, kolmandaks - Üür, neljandaks - muud maksed.

5.7 Välja arvatud osas, kus Leping ja selle lisad otseselt sätestavad, et kulusid kannab Üürileandja, on Pooled kokku leppinud, et Üürileandja ei kohustu ise kandma ühtegi kulu seoses Hoone ega Äriruumidega.

5.8 Lepingust tulenevate maksete tasumisega viivitamise korral kohustub Üürnik tasuma viivist 0,2 % päevas viivitatud summalt iga viivitatud päeva eest kuni makse täies ulatuses tasumiseni.

5.9 Üürileandja ja Üürnik on täiendavalt kokku leppinud, et kui võlgnevuselt viivise arvutamise summa ühes päevas jääb alla ühe euro on minimaalne viivise määr 1 euro päevas.

 

6. TAGATISED

6.1 Pooled on kokku leppinud, et Üürnik tasub Lepingust tulenevate kohustuse täitmise tagamiseks Üürileandjale tagatisraha, mille suuruseks on 1,5 kuu Üür (koos käibemaksuga, kui Üürile lisandub käibemaks) (edaspidi nimetatud Tagatisraha). Nimetatud summa kohustub Üürnik tasuma enne käesoleva Lepingu jõustumist. Nimetatud rahasumma täies ulatuses tasumata jätmise korral on Üürileandjal õigus käesolevast Lepingust taganeda ilma täiendava tähtaja andmiseta ja etteteatamiseta.

6.2 Üürileandjal on õigus teha kogu Lepingu kehtivusaja jooksul ja pärast Lepingu lõppemist Tagatisrahast mahaarvamisi juhul, kui Üürnik ei ole kohaselt täitnud oma Lepingust tulenevaid kohustusi. Tagatisraha õiguspärase kasutamise korral on Üürnik kohustatud koheselt, kuid hiljemalt 5 pangapäeva jooksul Üürileandjalt vastava nõude saamisest, taastama Tagatisraha kokkulepitud summani. Juhul, kui Üür tõuseb Lepingust tulenevalt, on Üürnik kohustatud tegema täiendava makse hiljemalt Üüri suurendamisele järgneva kuu 17. kuupäevaks selliselt, et Üüri suurendamise järgselt moodustaks Tagatisraha Lepingus kokkulepitud Tagatisraha ulatuse.

6.3 Pooled on kokku leppinud, et Üürileandja ei ole kohustatud hoiustama Tagatisraha oma rahalistest vahenditest eraldi ning ei arvesta ega maksa Tagatisrahalt Üürniku kasuks intressi. Tagatisraha tagastatakse 2 kuu jooksul Lepingu lõppemisest, kui Üürileandjal ei ole nõudeid Üürniku vastu.

6.4 Tagatisraha tagastamine ei välista Üürileandjale seadusest või Lepingust tulenevate muude õiguskaitsevahendite rakendamist.

6.5 Pooled on kokku leppinud, et Üürileandja nõusolekul võib Üürnik Tagatisraha asendada samas summas esimesel nõudmisel ja tingimusteta väljamaksmisele kuuluva Üürileandja poolt aktsepteeritud krediidiasutuse garantiiga.

 

7. ÜÜRNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Üürnikul on õigus:
7.1.1 teha Äriruumides parendusi ja muudatusi vaid Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul;
7.1.2 paigaldada omal kulul Üürileandjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastatult Hoone fassaadi välisküljele ja/või Hoonesse sisult ja vormilt õigusaktide nõuete ja heade kommetega kooskõlas olevat välisreklaami, äriühingu nimesilte ja logo ning muud sümboolikat.

7.2 Üürnik on kohustatud:
7.2.1 kasutama Äriruume ja vara hoolikalt ja vastavalt Lepingus sätestatud kasutusotstarbele antud tegevusvaldkonnas kehtivate parimate äritavade kohaselt ning vastavuses õigusaktidega. Üürnik ei või Üürileandja eelneva kirjaliku loata kasutada Äriruume muul otstarbel;
7.2.2 õigeaegselt tasuma Lepingust tulenevaid makseid;
7.2.3 takistamatult lubama Üürileandja esindajaid Äriruumide ja kommunikatsioonide seisukorra kontrollimiseks Äriruumidesse tingimusel, et see ei takista Üürniku normaalset majanduslikku tegevust, samuti juhul kui Äriruumide ülevaatamine on vajalik Äriruumide võõrandamiseks või üürimiseks teisele isikule. Üürileandja peab käesolevas punktis nimetatud tegevusest teatama Üürnikule vähemalt 1 tööpäev ette va juhul kui Äriruumidesse sisenemine on seotud suurema ohu tekkimise vältimise või kahju tekkimise ärahoidmisega;
7.2.4 taluma Äriruumide suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud Äriruumide säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks. Üürileandja peab käesolevas punktis nimetatud tegevusest teatama üürnikule vähemalt 2 tööpäeva ette va juhul kui Äriruumides tehtavad tööd on seotud suurema ohu tekkimise vältimise või kahju tekkimise ärahoidmisega;
7.2.5 tegema lepingu kehtivuse ajal omal kulul Äriruumide remonti juhul, kui selle tegemise vajaduse tekkis Üürniku süül või kui üüriperjood on olnud nii pikk, et ruumid vajavad sanitaarremonti.
7.2.6 teatama viivitamatult Üürileandjale ohust Äriruumidele ja/või varale, kui ohu tõrjumiseks tuleb abinõud tarvitusele võtta, s.h. Äriruumides toimunud avariist, tulekahjust jms, võttes koheselt tarvitusele abinõud nende tagajärgede likvideerimiseks;
7.2.7 Üürniku jagunemisel, ühinemisel või ümberkujundamisel, kui sellega kaasneb lepingupoole muutus, teatama sellest kirjalikult Üürileandjale vähemalt 1 kuu ette, pankrotimenetluse algatamisest tema vastu koheselt;
7.2.8 enne reklaami paigaldamist kirjalikult taasesitatavas vormis kooskõlastama Üürileandjaga reklaami paigaldamise hoone välisfassaadile vm. väljapoole Äriruume, jäädes ise reklaami eest vastutavaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Samuti tasub Üürnik reklaamimaksu, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest;
7.2.9 mitte kasutama seadmeid ja tehnoloogiat, mis tekitavad üldkehtivatest normidest suuremat vibratsiooni ja müra, raadio- ja TV häireid, ümbrust ja keskkonda kahjustavat tolmu, mürgised gaase, kahjulikku kiirgust, kanalisatsioonikahjustusi ning elektrivõrgu ülekoormust;
7.2.10 tagama vastavuses kehtivate õigusaktidega Äriruumides avaliku korra. Nimetatud säte laieneb ka Üürniku klientide, töötajate ja külaliste suhtes;
7.2.11 Äriruumide osalise või täieliku allüürile andmise kooskõlastama eelnevalt kirjalikult Üürileandjaga, kusjuures Üürileandjal on õigus allüürile andmisest keelduda või küsida selle eest täiendavat tasu.
7.2.12 lepingu lõppemisel tagastama Äriruumid ja vara seisundis, mis vastab nende Lepingu järgsele kasutamisele arvestades normaalset kulumist. Kui kulumis seisund ei võimalda Äriruumi uuesti üürile anda on Üürnik kohustatud seal teostama sanitaarremondi või kokku leppima Üürileandjaga remondi tegemise kuludes, mis tuleb Üürnikul Üürileandjale hüvitada.
7.2.13 hüvitama täielikult Äriruumide ja/või vara hävimisest ja kahjustumisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui Äriruumid ja/või vara olid Üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üürnik ei vastuta Äriruumide ja/või vara hariliku kulumise, seisukorra halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Äriruumide lepingujärgse kasutamisega;
7.2.14 mitte hoidma temale kuuluvat vara Äriruumidest väljaspool, välja arvatud kui konkreetse vara Äriruumidest väljaspool hoidmine on Üürileandjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud;
7.2.15 omal kulul kindlustama kogu Äriruumides asuva vara (sh kaubad ning sisustuse) vähemalt tulekahju, loodusõnnetuse, vandalismi, veeavarii ning varguse vastu, samuti sõlmima omal kulul Äriruumides toimuva tegevuse osas vastutuskindlustuse lepingu;
7.2.16 vastutama mis tahes kahju eest ja omal kulul kõrvaldama Üürniku, tema töötajate, klientide, esindajate, partnerite, külaliste või muude Üürnikuga seotud isikute (kes olid äriruumides, hoones seoses Üürnikuga) süü tõttu tekkinud Äriruumide ja/või Hoone kahjustused;
7.2.17 tagama tuleohutuse Äriruumides. Selleks kohustub Üürnik järgima tuleohutusnõudeid, muid kohalduvaid eeskirju ning asjaomaseid õigusakte; omal kulul paigutama Äriruumidesse nõutava koguse nõuetele vastavaid tulekustuteid; mitte paigutama Äriruumidesse materjale või teostama töid, mis ületavad Äriruumide tulepüsivusklassi nõudeid; samuti tegema Äriruumide osas kõik seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel hoone omanikult või valdajalt nõutavad aruanded, eeskirjad jms. Lisaks kohustub Üürnik Hoonet kasutades järgima kõiki tuleohutuseeskirju, mis on kehtestatud kogu Hoonele;
7.2.18 kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis täitma Äriruumide koristustööde ja hooldamise ning puuduste kõrvaldamise kohustust omal kulul ja riisikol. Üürnik kohustub eemaldama kõik Äriruumidele tekkinud puudused omal kulul, välja arvatud, kui Lepingus on otseselt sätestatud, et vastava puuduse kohustub omal kulul kõrvaldama Üürileandja. Üürnik tagab, et Äriruumid on hoitud heas korras ja kasutusotstarbe kohases seisundis kogu Lepingu kehtivuse jooksul. Mis tahes parenduste või muudatuste tegemisel järgib Üürnik Lepingus kokkulepitud kooskõlastustingimusi ja muid Lepingus sätestatud asjaomaseid eeldusi. Üürileandja on kohustatud teostama ainult selliseid hoolduse- ja remonditöid, mis vastavalt Lepingule ja selle lisadele on selgelt väljendatud Üürileandja kohustustena. Kahtluste vältimiseks lepivad Pooled eraldi kokku, et Üürniku hoolduse ja remonditööde kohustus hõlmab ka tehnopaigaldisi (elektri- ja sanitaarpaigaldised jne) niivõrd, kui need asuvad Äriruumides ja on Üürniku ainukasutuses ja/või tema poolt paigaldatud. Samuti õhksoojuspumpade ja Äriruumi siseste ventilatsiooni filtrite puhastuse.

 

8. ÜÜRILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1 Üürileandjal on õigus:
8.1.1 saada Lepingu järgset Üüri ja muid makseid vastavalt Lepingule;
8.1.2 kontrollida Äriruumide ja vara lepingujärgset sihipärast kasutamist, nende hooldamist ja säilitamist ning vajadusel teha Üürnikule ettekirjutusi Äriruumide ja vara tehnilise seisundi halvenemise ärahoidmiseks, mis tulenevad Üürniku kohustuste mittetäitmisest.

8.2 Üürileandja on kohustatud:
8.2.1 andma Äriruumid Üürniku valdusse Lepingus sätestatud tingimustel;
8.2.2 mitte sekkuma Üürniku majandustegevusse;
8.2.3 teatama Üürnikule talle teada olevatest võimalikest elektri-, vee- või muu varustuse katkestustest või häiretest;
8.2.4 teostama Hoone põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide hooldust ja remonti. Üürileandja peab tema kohustuste hulka kuuluvate korraliste remonditööde teostamisest Üürnikule mõistliku aja ette teatama.

 

9. LEPINGU KESTVUS, LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LEPINGU LÕPPEMINE

9.1 Käesolev leping jõustub Lepingu alguses märgitud kuupäeval ja on ....

9.2 Üürileandja ja Üürnik on kokku leppinud, et kui üüriperiood on alla ühe aasta siis tasub Üürnik Üürileandjale täiendavalt ühe kuu üüri lepingu lõppemisel.

9.3 Üürilepingu lõpetamise etteteatamise aeg on 3 kuud ja seda tuleb teha kirjalikult.

9.4 Üürileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Üürnikule kirjalikult 1 kuu ette, kui: 9.4.1 Üürnik kasutab Äriruume vastuolus lepinguga;
9.4.2 Üürniku tegevus halvendab Äriruumide seisundit ja Üürnik ei ole hoolimata Üürileandja ettekirjutusest midagi ette võtnud;
9.4.3 Üürniku tegevus häirib Hoone teiste üürnike tegevust ja Üürnik ei ole hoolimata Üürileandja ettekirjutusest midagi ette võtnud;
9.4.4 Üürnik oma tegevusega takistab Hoone normaalset ekspluateerimist või takistab Üürileandjat täitmast oma kohustusi Hoone teiste üürnike suhtes ja Üürnik ei ole hoolimata Üürileandja ettekirjutusest midagi ette võtnud;
9.4.5 Üürnik teeb Äriruumides ümberehitusi, parendusi või muudatusi Üürileandja kirjaliku nõusolekuta;
9.4.6 Üürnik ei tee hoolimata Üürileandja eelnevast hoiatusest Äriruumides remonti juhtudel, kui see Lepingu järgi kuulub tema kohustuste hulka;
9.4.7 Üürnik on andnud Äriruumid ilma Üürileandja kirjaliku nõusolekuta osaliselt või täielikult allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse;
9.4.8 Üürnik on muul, Lepingus sätestamata viisil, oluliselt rikkunud Lepinguga kokkulepitud tingimusi.

9.5 Üürileandjal on õigus Leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda lisaks siis, kui:
9.5.1 Üürnik ei ole tasunud Üüri või muid Lepingu järgseid makseid osaliselt või täielikult enam kui 10 päeva jooksul pärast maksetähtaega ja Üürnik ei täida oma maksekohustust ka täiendava 5 päevase tähtaja jooksul Üürileandja kirjalikust meeldetuletusest.
9.5.2 Üürnik on kalendriaastas viivitanud ükskõik millis(t)e Lepingu järgse(te) makse(te) tasumisega kokku 30 päeva või rohkem, sõltumata sellest, kas viivituses on oldud järjestikuselt või erinevatel ajavahemikel, millisel juhul Üürileandja ei pea andma Üürnikule täiendavat tähtaega kohustuse täitmiseks.

9.6 Üürnikul on õigus Leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest Üürileandjale kirjalikult ette 14 päeva juhtudel, kui:
9.6.1 Üürileandja on viivitanud Äriruumide Üürnikule üleandmisega rohkem kui 1 kuu;
9.6.2 Üürileandja on muul viisil oluliselt rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi, mis oluliselt takistab Lepingu sihtotstarbekohast kasutamist.

 

10. ÄRIRUUMIDE TAGASTAMINE LEPINGU LÕPPEMISEL

10.1 Lepingu mis tahes põhjusel lõppemise korral peab Üürnik tagastama Äriruumid Üürileandjale Lepingu lõppemise päeval seisundis, millises need anti Üürniku valdusse Lepingu sõlmimisel, arvestades normaalset kulumist, kui Pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti.

10.2 Üürnik tagastab Äriruumid Üürileandjale kirjaliku akti alusel. Äriruumid loetakse Üürileandjale tagastatuks akti allkirjastamisest. Tagastamise aktis sätestatakse muuhulgas Äriruumide tagastamise kuupäev, nende seisukorra kirjeldus ning mõõtjate näidud. Lisaks kohustub Üürnik koos Äriruumide tagastamisega muuhulgas eemaldama Äriruumidest ja Hoonest kõik tema poolt või tema taotlusel paigaldatud reklaami materjalid, sildid, plakatid ning muud asjad, mis ei jää Lepingu kohaselt Lepingu lõppemisel Üürileandjale. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis Üürniku poolt paigaldatud seadmed jms, mida ei saa Äriruume, Hoonet või Hoone konstruktsioone kahjustamata eemaldada, jäävad Lepingu lõppemisel Üürileandjale, kusjuures Üürileandja ei ole kohustatud nende eest maksma mingit hüvitist.

10.3 Kui Äriruumide seisukord ei vasta tagastamisel eelnevas punktis sätestatule või kui Üürnik viivitab Äriruumide valduse tagastamisega, on Üürnik kohustatud Äriruumide seisukorra omal kulul Lepinguga vastavusse viima, hüvitama rikkumisega seotud Üürileandjale tekkinud kahju täies ulatuses ning sellele lisaks maksma Üürileandjale leppetrahvi 2 kuu Üüri summa ulatuses iga rikkumise eest.

10.4 Kui Üürnik ei täida Lepingu lõppemisel Äriruumide vabastamise kohustust, on Üürileandjal muuhulgas õigus siseneda Äriruumidesse ning eemaldada sellest kõik kaubad, sisustuse, seadmed ja muud esemed, mis Lepingu kohaselt ei jää Üürileandja omandisse, ning paigutada need Üürileandjale või kolmandale isikule kuuluvatele pindadele ning Üürnik peab hüvitama Üürileandjale kõik eeltooduga seotud kahjud ja kulutused.

 

11. VASTUTUS

11.1 Lepingust tuleneva vastutuse aluseks on süü ning vastutus on piiratud otsese varalise kahjuga, kui Lepingust ei tulene teisiti.

11.2 Üürnikul ei ole õigust tasaarvestada oma nõudeid Üürileandja vastu seadusest või Lepingust tuleneva Üürileandja nõudega Üürniku vastu. Üürnik ei või õiguskaitsevahendina kasutada Üüri alandamist ega keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, samuti ei või Üürnik Üüri hoiustada. Üürnik võib talle kuuluva nõude tasaarvestada Üürileandja Üüri maksmise nõudega või Üüri maksmisest keelduda üksnes seaduses otseselt ning imperatiivselt sätestatud juhtudel ja korras.

 

12. VÄÄRAMATU JÕUD

12.1 Poole kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks ning see on vabandatav, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (force majeure ehk vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks loetakse muu hulgas üleujutust, tulekahju, looduskatastroofi, sõda, terroriakti või streiki, mis teeb võimatuks Lepingu täitmise või kohase täitmise.

12.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama teisele Poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb Lepingu täitmise tähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra.

12.3 Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel asuma viivitamatult Lepingut täitma ning tõendama vääramatu jõu olukorra esinemist.

12.4 Vääramatu jõu asjaolu esinemine ei vabasta Poolt kohustusest võtta kõik võimalikud meetmed kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks.

12.5 Vääramatuks jõuks ei ole Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib sellele viidata, et vabaneda seadusest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest Lepingu rikkumise eest.

 

13. KONFIDENTSIAALSUS

13.1 Käesolev Leping ja sellega seotud informatsioon, samuti dokumendid ja materjalid või selline informatsioon, dokumendid ja materjalid, mis Pooled on saanud üksteiselt seoses käesoleva Lepinguga loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks.

13.2 Pooled võivad avaldada eelnimetatud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele ainult juhul, kui vastav informatsioon kuulub avaldamisele vastavalt kehtivatele seadustele või käesolevale Lepingule. Nimetatud nõue ei laiene Poolte audiitoritele ning juriidilistele nõustajatele, keda seob lojaalsus- ja konfidentsiaalsuskohustus.

13.3 Pooled võivad avaldada käesoleva Lepingu sõlmimise fakti.

 

14. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

14.1 Lepingule kohaldatakse ja Lepingut tõlgendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

14.2 Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Tartu Maakohtus.

 

15. LÕPPSÄTTED

15.1 Pooled peavad Lepingu täitmisel käituma üksteise suhtes hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt ning peavad igakülgselt arvestama teise Poole huvidega.

15.2 Leping sisaldab kõiki Lepingu objekti puudutavaid Poolte kokkuleppeid ning asendab alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu objekti suhtes varasemalt sõlmitud mistahes suulisi ja kirjalikke kokkuleppeid.

15.3 Pooled kinnitavad, et Leping vastab poolte tegelikule tahtele. Pooled avaldavad, et kõik Lepingu tingimused on läbi räägitud, ning mõlemal Poolel oli võimalus mõjutada iga Lepingu sätte sisu. Pooled kinnitavad, et Lepingu ükski säte ei kahjusta ebamõistlikult ühtegi Poolt ning et Poolte õigused ja kohustused lepingu alusel on tasakaalus.

15.4 Pooled kinnitavad, et on teisele Poolele teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel Poolel on või võib olla, arvestades Lepingu eesmärki, äratuntav oluline huvi, et teise Poole huvide ja õigustega on mõistlikult arvestatud ning et teisele Poolele on esitatud tõeseid andmeid.

15.5 Lepingust tuleneva mistahes õiguse teostamisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellisest õigusest loobumist ega sellise kohustuse täitmisest vabanemist, ühegi õiguse osaline teostamine ega kohustuse täitmise osaline nõudmine ei välista vastava õiguse edasist teostamist ega vastava kohustuse täieliku täitmise nõudmise õigust, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

15.6 Lepingu lõppemisel mis tahes alusel jäävad Lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

15.7 Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei saa Pool ilma teiste Poolte kirjaliku nõusolekuta Lepingut ning sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda kolmandale isikule.

15.8 Kõikides Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled seadustest, headest kommetest, väljakujunenud tavadest ja praktikast.

15.9 Kõik käesoleva Lepingu parandused on kehtivad ja omavad mistahes mõju üksnes juhul, kui need on koostatud kirjalikus vormis ja allkirjastatud kõikide Poolte või nende nõuetekohaselt volitatud esindajate poolt.

15.10 Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised Lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele Poolele esitatakse kirjalikus vormis.

Juhatuse liige ....
....
Allkirjastatud digitaalselt

Juhatuse liige ...
...
Allkirjastatud digitaalselt

© 2021 Viljandi äripinnad | Korterid leiab aadressilt www.viljandikorterid.ee